Utgivelser

Mathias Skeibrok. Mytologi og realisme

av kunsthistoriker Jan Kokkin

9788292792070Dette er den første biografien om billedhuggeren og skrønefortelleren Mathias Skeibrok (1851-1896) fra Lista. Boken inneholder mye nytt stoff om norsk skulpturhistorie i siste del av 1800-tallet, og dessuten en komplett, illustrert katalog over Skeibroks arbeider. Mer om Skeibrok og innholdet i egen fane merket ‘Skeibrok’. I desember 2012 ble boken innkjøpt i 1000 eksemplarer av Norsk Kulturråd til fordeling i landets biblioteker.

Innbundet, illustrert, 286 sider. ISBN 9788292792070

Kr. 398,-

Bokdistribusjon: Sentraldistribusjon

 

 

 

«LISTER»

av Hans Ross

«Causerier, eller, om man vil, foredrag holdt i Private Liberale Klub i vintren 1897 og senere andensteds.»

Sørlandsk «omdømmedebatt» anno 1897:
I fem «causerier» drøfter språkforskeren Hans Ross fra Holum datidens myter og  fordommer om folk fra det såkalte «Lister» – et område senere bedre kjent som Sørlandet.
Utkom første gang 1900. Ny utgave 2010.
Forord ved Frans-Arne Stylegar.
Teksten er scannet etter originalen, noen trykkfeil er rettet. For øvrig er Ross’ rettskrivning beholdt.
To sider nye fotnoter. Hefte, 48 sider. ISBN 978-82-92792-06-3

Kr. 100,-

 

 

Marténgel

av Arne Espeland

Marténgel av Arne Espeland

«Espelands bok er et stykke vederhæftig hjemstavnsdiktning. Landet i syd-vest lever i den. Forfatteren har set sig om mellem de lave, hvite hus som har bidt sig fast mellem steingardene, han har lyttet til det munnrappe hos folket, det som er sterkest når det stikker, og midt mellem husklyngen og havnens folk har han møtt Martengel, det friske vestenvær i alt det grå, hun som går utenom både prest og emissær og får Bygvald i sin båt og heiser seil mens emissæren flir sig til bryllups med hende.
Det er en bok som smiler over menneskers dårskap, og da den tillike er et skarpt sett og gitt folkelivsbillede av kysten der sør, læser man den med glede.»
ERLING TOBIASSEN, Kirke og Kultur 1926

«Svensken» og  «Marténgel» er ramsalte og friske folkelivsbilete frå Lista. Det merkast at dette stoffet kjenner han, og er knytt til det med varme kjensler. Det er ein velgjerande og ofte grotesk humor i desse bøkene.
OLAV A. LOEN, Bygda gav diktarsyn, 1970

Utkom første gang 1925. Roman. Replikker på listemål. Ny utgave 2010. Teksten er forsiktig modernisert.
mykbind med klaff, 240 sider. ISBN 978-82-92792-05-6

Kr. 250,-

Svensken

av Arne Espeland

Svensken av Arne Espeland

Svensken av Arne Espeland

En dag mot slutten av 1800-tallet dukker Svensken opp på Lista, medbringende minebor og dynamitt. Snart er han i gang med å innvie lokalbefolkningen i skytekunstens mysterier: Åker og eng blir steinfrie, steingjerdene vokser. Andre nymotens ting følger i kjølvannet:  Folk skaffer seg vedkomfyr, parafinlamper og kjøpemøbler. Det gamle er ikke godt nok lenger, og rives ut og slenges på dynga.  Men det listerske lynnet er det ikke like enkelt å forandre på. Menneskene på Lista preges av det særegne slettelandskapet de lever i – flatt og trebart og ubeskyttet som det ligger, omgitt av åpne havet og med en veldig himmel over seg.

«Humor og tungsinn gikk hånd i hånd. På oppbyggelsesmøtene pratet man så vakkert om fordragelighet og nestekjærlighet. I det daglige liv var man ferdig til å ete hverandre med hud og hår, bare for en bagatell. Misunnelse og sladresyke svirret lik fluer om ørene på en, og allikevel lå det så meget godt på folkebunnen, uforferdethet, mot, slik som for eksempel når det gjaldt å berge liv på sjøen. Sparsommelig og nøysomme var man også, og ellers strevsomme i det daglige kav.»

Roman. Replikker på listemål. 288 s. Utgitt første gang høsten 1924. Ny utgave desember 2009. Teksten er forsiktig modernisert.
Mykbind med klaff. ISBN 978-82-92792-04-9

Kr. 250,–

Vårherres Palett

av Arne Espeland

Vårherres Palett

Vårherres Palett av Arne Espeland

– Gi meg din hånd, så stiger vi ut på den ovale halvø, dit hvor jeg hver dag vandrer i mine drømmer – her hvor Guds brede pensel med kraftige strøk komponerte de toner livsunderet ånder av. – Lista, synger det i min sjel, Vårherres palett, tonenes, fargenes stemningsrike land.

ARNE ESPELAND (1885–1972), lærer og NRK-mann bosatt i Stavanger, var også forfatter. Vårherres palett, hans kjærlighetserklæring til hjembygda Lista, utkom våren 1924.

«Vårherres palett, det var Lista selv, fargenes, tonenes stemningsrike land. Lyngmoer og myrer med vann og torvskjer, åker og eng og store husklynger. Kjempehauger. Rødt og grønt og gult. Lys og skygge. Hvit brenning, blått hav. Et levende fargeeventyr. Seilere i maksvær langs kysten. Grunnbrott som tygget vrak i strandsteinene. Trekkfugllåt i lyse vårkvelder og et helvete av storm og saltdrev i vinternettene. […] Om Vårherres palett har Espeland diktet, om folket på Lista, det strevsomme, sparsommelige folket, om dets humor og dets egenheter, og dets dype religiøsitet, om trekkspill og dans og salmesang, om havets mystikk og hverdag, om steinslitet og om Amerika og dollaren.»
HERMAN SMITT INGEBRETSEN, Sørlandet synger sanger

«For å få Espelands litterære arbeid stilt inn i sitt rette lys, er det viktig å ha for seg visse særtrekk ved det landskap han bar i seg, og kom fra. Lista, – dette flate, nakne landet ut mot storhavet, er særmerkt og fargerikt, men også fargeløst, svart, tungt og dystert. Spillet i fargene, skiftingen mellom lys og skygge, denne alltid hvileløse omskiftelighet, tok også folket opp i seg der ute. Man merker det hos Espeland, og det avspeiler seg gjennom det meste av det han skrev. Han var lyriker hele tiden, også i sin prosa. Det er noe musikalsk, noe elegisk i hans stil og form. Alt er så spillevende, så virkelighetsnært som livet selv. Og samtidig, et slør av blå drøm, av ubendig lengsel i menneskers sinn.»
TORLEIF SÆTHER, Stavanger Aftenblad

Utkom første gang våren 1924. Ny utgave 2008.
Teksten er forsiktig modernisert. mykbind med klaff, 160 sider. ISBN 978-82-92792-03-2

Kr. 250,-

Lista. En bygdebok

av Abraham Berge (1851-1936)

Den første bygdeboken på Sørlandet kan fortsatt leses med utbytte. Utgitt 1926 av tidl. statsminister Abraham Berge etter oppdrag fra Vanse herred (senere Lista kommune). Gårds- og bygdehistorie, lange enkeltkapitler ved spesialmedarbeidere, bl.a. om geologi, dyre- og planteliv, om Listas arkeologi ved Jan Petersen og «De Listers skrivere» av Trygve Sundt (om sorenskriverne i Listelen, som tilsvarer nåværende Farsund og Lyngdal kommuner).
Rikt illustrert, de fleste bildene ved Farsunds-fotografen Ragnvald Pettersen.

Trykt første gang hos Tønsbergs Aktietrykkeri 1926. Ny utgave 2006 ved Klokkhammer Forlag AS.
Teksten er skannet etter originalutgaven; de fleste bildene er skannet på nytt etter originale glassplater, fotografier eller postkort.
Tillegget om gården Kotland er satt inn til slutt.
Nytt etterord ved fylkeskonservator i Vest-Agder Frans-Arne Stylegar.
966 sider innb. + kart. ISBN 978-82-92792-01-8

Kr. 500,-

 

 

Listerlandets kystværn og kaperfart 1807-1814

av Abraham Berge (1851-1936)

Listerlandets kystværn og kaperfart 1807-1814 av Abraham Berge

Abraham Berges bok om kapertiden på Lista, utgitt til avdukingen 17. mai 1914 av bautaen ved Vanse kirke «til Minde om Listers Deltagelse i Landets Forsvar 1807-1814».
Spennende og detaljert beretning basert på lokale kilder, bl.a. om «Affæren ved Hitrø». Det årlige Kaperspillet i Farsund bygger på stoff fra dette heftet.

«Som lesar av heftet får eg faktisk ei kjensle av å halde eit klenodium i hendene… Berge fortel ein god del om korleis det militære kystvernet var organisert og utstyrt, «ei alene med skydevaaben og sabler, men ogsaa baadshaker, høgafler, knipler o.a.fl.» … I avsnittet om kystvernet nemner han mange listerlendinger med namn, alder, kvar dei var frå og kva yrke dei hadde. Slik må heftet vere eit funn for alle som kan finne fram til nokre av forfedrane sine.»
MAGNHILD RYGG, Egde 2/07

Trykt første gang hos Tønsbergs Aktietrykkeri 1914. Ny utgave 2006 ved Klokkhammer Forlag AS.
Teksten er skannet etter originalutgaven, fotografiene er skannet på nytt etter originale glassplater.
Fotograf: Urban Hansen.
Hefte, 44 sider. ISBN 978-82-92792-00-1

Kr. 100,-